MEMÒRIA 2021

Descarrega-te-la en format PDF

QUI SOM?

AGAM és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre, que té com a fi ajudar les persones adultes amb malaltia mental a arribar a una vellesa amb qualitat de vida, respectant la seva identitat i idoneïtat. Fomentar la formació dels professionals de l’àmbit sociosanitari, la creació de projectes innovadors en el sector de la Dependència i consultoria a residències, famílies i organismes interessats en la Salut Mental.

Neix de la il·lusió i perseverança de professionals de sector assistencial, per ajudar a millorar la qualitat de vida de totes les persones que pateixen algun trastorn mental.

VISIÓ:

La visió de AGAM és ajudar a tota persona que arriba a l’edat adulta i posterior vellesa, a ser reconegudes les seves necessitats. Això representa el poder viure en un entorn normalitzat, on l’aspecte diferencial de la seva manera de pensar i sentir, sigui comprès i acceptat.

MISIÓ:

La missió de AGAM és que es reconegui la necessitat de crear nous models d’atenció que donin resposta a les necessitats que requereixen les persones adultes amb malaltia mental i treballar per al desenvolupament dels mateixos.

Per a això, és imprescindible una formació de personal assistencial especialitzada., Col·laboració amb les Residències i Centres d’Atenció Mental mitjançant la nostra Consultoria, oferint els nostres coneixements i experiència i ajudant així mateix a familiars en el seu dia a dia.

ELS NOSTRES VALORS:

 • RESPECTE
 • TRANSPARÈNCIA
 • PROFESSIONALITAT
 • ENTUSIASME

Sobretot la IMPLICACIÓ de tots per fer realitat la nostra missió.

OBJETIUS GENERALS:

PROJECTE SURYA

Després de seguiments i debats amb professionals del sector residencial, constatem les dificultats de convivència establertes entre les persones ja entrades en la vellesa, que pateixen malalties mentals i la resta de persones que conviuen en un mateix centre.

El Projecte Surya neix per donar resposta a les necessitats que les persones adultes amb malaltia mental que viuen en residències o centres sociosanitaris, i que la seva qualitat de vida sigui el més digna possible.

L’objectiu de l’MODEL Surya és la creació d’un recurs especialitzat per a aquelles persones amb malaltia mental que ja sigui per circumstàncies de desemparament o per dependència, es veuen obligades a ingressar en un Centre assistit.

Algunes d’aquestes persones no han arribat als 65 anys, d’altres els superen però en tots els trams d’edat, es donen les mateixes circumstàncies la necessitat d’uns mitjans assistencials, materials i humans específics per a les seves necessitats que són força diferents a les de les gent gran en general.

Aquest nou recurs que pot integrar-se en Unitats de Convivència en els centres residencials, millora els següents aspectes: La convivència entre els altres residents es fa més tolerant. Reben el seu tractament per professionals més especialitzats.

S’aconsegueix que el “Estigma de salut mental”, s’allunyi ja que tots els components d’aquesta UNITAT, tenen similars pronòstics.

Per tant, el model es basa en “Atenció integral centrada en la persona”, a partir del qual s’aconsegueixen millores en tots els àmbits de la qualitat de vida i el benestar de la persona; partint de el respecte ple a la seva dignitat i drets, dels seus interessos i preferències i comptant amb la seva participació efectiva.

PERFIL DE L’USUARI EN RESIDÈNCIA O CENTRES SOCI SANITARIS AMB MALALTIA MENTAL.

Tot i que la majoria d’aquests usuaris tenen 65 anys o més, hem constatat que un percentatge força elevat de persones més joves, entre 50/60 anys, per les seves diverses circumstàncies, també es troben en centres residencials. Així doncs, parlarem de persones adultes en general.

L’usuari amb malaltia mental, necessita d’un tractament sociosanitari, psiquiàtric i rehabilitador individualitzat, uns protocols d’intervenció i supervisió específics amb un context que afavoreixi la seva seguretat i la seva inserció en la societat, sempre que sigui possible. Amb professionals que disposin d’una formació específica i uns mitjans adequats per atendre les seves necessitats.

Cal identificar el perfil de la persona resident i les seves necessitats per tal de dissenyar un pla amb uns objectius d’atenció i suport individualitzats. Així els objectius generals de la llar, seran prevenir i tractar el deteriorament produït per la cronicitat, treballar per aconseguir la màxima autonomia dels usuaris i facilitar-los la integració en la comunitat buscant la normalització.

Oferir una llar de vida flexible, amb un model integrador que doni resposta a les necessitats de les persones amb malaltia mental de llarga evolució que han arribat o estan arribant a la vellesa.

Aquestes persones, tenen un perfil de necessitats molt diferent a la resta de persones que resideixen en centres residencials. Algunes malgrat l’edat, arriben amb cert grau de deteriorament de les capacitats cognitives i emocionals.

En molts casos amb problemes físics i de salut com a conseqüència de l’estil de vida que la malaltia mental els ha fet viure. Factors que ja s’han d’afegir a el de les pròpies particularitats de fet envellir. Aquests fets, fan que es tracti d’un pacient “difícil” amb conductes que en moltes ocasions provoquen problemes de convivència a les residències o centres geriàtrics (llar residència o residència assistida), així com als professionals que generalment no disposen de la formació ni els mitjans adequats per donar una resposta a les particularitats d’aquests usuaris.

ELS NOSTRES OBJECTIUS DEL PROJECTE SURYA:

Des de principis de l’any 2018, dues residències a Catalunya han posat en marxa Unitats de Convivència amb el projecte SURYA, el qual és supervisat i coordinat per AGAM.

Els resultats extrets al llarg d’aquests 4 anys i tenint en compte la pandèmia de l’COVID19, ens demostren cada dia l’important que és el coneixement de la realitat que viuen aquestes persones.

La pandèmia de l’COVID19, ens porta a una reflexió sobre la Salut Mental a Espanya, nous recursos, nous pressupostos i una nova realitat que posar sobre la taula dels polítics.

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Actualment tenim una formació molt deficitària amb referència a la Salut Mental. Sabem de la gran amplitud de professionals i disciplines que afecten el conjunt de les pràctiques pròpies de la Salut Mental, amb el seu caràcter essencialment multiprofessional i interdisciplinar, on l’experiència de la feina en grup, sempre necessària, és aquesta necessitat de primer ordre, per al èxit de qualsevol procés formatiu.

En el nostre sector de la Salut Mental són molts els professionals: Metges psiquiatres, Metges d’atenció primària, Psicoterapeutes, Psicòlegs clínics, personal d’infermeria de salut mental, Treballadors socials, Terapeutes ocupacionals, etc. però també hi ha les Auxiliars / Gerocultors/es, Cuidadors/es, etc. no considerades com a personal sanitari i amb unes titulacions no reconegudes dins el marc acadèmic.

L’objectiu de la formació de AGAM, és la prevenció de riscos procedents del desconeixement de la malaltia de l’usuari, anticipant-se a possibles conseqüències negatives de l’exercici de les professionals. La formació especialitzada, ha de contribuir a evitar-les i prevenir-les, amb una adequada atenció en matèria de coneixements i habilitats d’auto-cura.

CONSULTORIA Y ASESORAMIENT

Hi ha qui sosté que la reestructuració de la societat i de les organitzacions que està tenint lloc en l’anomenada societat informacional té molt a veure amb l’increment de la connectivitat que ofereixen les noves tecnologies de la informació i la comunicació i amb la disminució dels costos de transacció que va aparellada a aquesta connectivitat. Això està portant a una reestructuració en xarxa de el món de les organitzacions formals els límits es difuminen obrint inèdites oportunitats per als processos de CONSULTORIA.

En l’àmbit específic de la intervenció social i de el tercer sector, afegim que l’activitat de CONSULTORIA està, en el nostre entorn proper, en els seus primers passos. Per això, AGAM amb professionals especialistes en els diferents serveis en Salut Mental, pot oferir:

 • Elaboració de projectes en Salut Mental.
 • Acompanyament i Assessorament a centres en les seves Unitats de Convivència amb malalts mentals.
 • Acompanyament o Assessorament en processos de planificació, decisió o avaluació per al sector social.
 • Desenvolupament i millora de processos i sistemes de gestió.
 • Diagnòstics, planificació i realització d’accions en el camp de la formació adreçada a treballadors / es de Salut Mental.
 • Valoración del grado de dependencia por profesionales reconocidos.
 • Informació a les famílies sobre recursos en Salut Mental.
 • Informació de tràmits a través del nostre Departament Jurídic sobre Salut Mental en general de totes les edats.
 • etc.etc.

PLATAFORMA DIGITAL

Un objectiu molt important per AGAM, és promoure una plataforma digital mitjançant la qual difondre els nostres cursos a tot el territori espanyol, així com el coneixement de les malalties mentals sense l’estigma de les mateixes.

Crear debats on es plantejaran casos que actualment i amb la pandèmia estan sorgint, conferències sobre el coneixement i possibles solucions als problemes que planteja el món sencer sobre la Salut Mental.

Donar veu a la nostra Consultoria en supervisió de casos i seguiment a les famílies.

VALORACIONS

Els nostres professionals estan capacitats per valorar el grau de dependència de la persona, per optar als serveis que la Llei de dependència ofereix.